Rahsazan.ir
بنر
Slider Slider Slider
بنر
بنر

بررسی استانداردهای قوس افقی و رابطه آن با صدمات وارده به جاده های جنگلی

سازگاری طرح هندسی قوس افقی با استانداردهای ساخت یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تأمین سطح مطلوب ایمنی و افزایش عمر مفید جاده های جنگلی است. در این پژوهش، استانداردهای فنی شعاع ، اضافه عرض، شیب ویژه و شیب طولی قوس های افقی جاده جنگلی درجه دو سری لولت مورد سنجش قرار گرفته و سپس رابطه این مشخصات با صدمات وارده به سطح روسازی بررسی شد. بدین منظور از نقطه شروع تا پایان هر قوس به فواصل 5 متر پیکتاژ شده و آزیموت هر امتداد ثبت گردید. در مجموع 22 قوس افقی در نرم افزار اتوکد ترسیم شده و سپس شعاع آنها مورد محاسبه قرار گرفت. میزان شیب طولی و شیب عرضی ویژه به کمک دستگاه شیب سنج بدست آمد. نتایج نشان داد که با افزایش شعاع، اضافه عرض کمتری برای انحنای قوس در نظر گرفته شده است.مقدار اضافه عرض قوس های افقی روی یال با استاندارد شرکت مطابقت داشت. در حالی که برای قوس های روی دره، در تمامی کلاسه ها میزان اضافه عرض از استاندارد شرکت کمتر بود.
عمق ردچرخ در کلاسه شعاع 15-25 متر به طور معنی داری بیشتر از سایر کلاسه ها برآورد شد. در شیب طولی بیشتر از 12 درصد، ردچرخ های سطح روسازی قوس به طور معنی داری بیشترین عمق را نسبت به کلاسه های دیگر داشتند. در کلاسه های عرض بستر 5/8-5/7 متر و 5/9-5/8 متر کمترین مساحت و بیشترین عمق ردچرخ مشاهده شد. بنابراین طرح هندسیقوس افقی تأثیر بسزایی در میزان خرابی های روسازی جاده-های جنگلی دارد و این امر باید در مراحل تهیه پروژه و عملیات راه سازی مدنظر قرار گیرد.

برای خواندن کامل مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://www.rah-o-sakhteman.ir/images/old-rahosakhteman/Horizontal-curve-standards.pdf